MUSICAL WORKS

imprimer la page

KINEYA Seihou / 杵屋 正邦

1960

Shamisen Story* / 三味線物語 / Shamisen monogatari
Birth Y: 1914-1996 Birth C: JAPAN Gender: Male
Media Specification: Japanese instruments, electronic sound

Performer(s): Masakuni Kineya (cond), Kasō Kineya, Sadako Honda (uta), Yoshiko Tajima (Nagauta-sangen), Mojibē Tokiwazu (Tokiwazu-dangen), Toshiko Yonekawa (Jiuta-sangen), Kimiyo Sugiura (Gidayū-sangen), Sanzō Kineya, Katsu-yoshirō Kineya (sangen), Akiko Yano (koto), Y

First perf.: NHK, November 10, 1960.

Duration: 28:30

Perf. Country: JAPAN

Instruments: uta, nagauta-sangen, tokiwazu-sangen, jiuta-sangen, gidayū-sangen, koto, kokyū, narimono, gagaku, chamber orchestra

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/5) / Tamamo Nagai