MUSICAL WORKS

imprimer la page

TAMANO Yoshio / 玉野 良雄

1959

Piece for electronic music No. 1 / 電子音楽の為の作品 No. 1 / Denshi ongaku no tame no sakuhin No.1
Birth Y: 1929-2000 Birth C: JAPAN Gender: Male
Media Specification: tape

Setup: August 1959

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/5) / Tamamo Nagai