WRITINGS

imprimer la page

YAO Dajuin / 姚大鈞

RPM: Sound Art China / 中國聲音藝術大展 / Zhōngguó shēngyīn yìshù dà zhǎn
Edition: RPM: Sound Art China / 轉速:中國聲音藝術大展, Sonart Shanghai, 20/10/2013-12/2013 Web site: http://sndart.com/2013sh/about/

Date: 2013

Region: CHINA

Origin: CHINA

Type of media: Article

Language: Chinese/English

Editor: M.Battier

Comment:Abstract:http://sndart.com/2013sh/about/