WRITINGS

imprimer la page

WANG Ruinian / 王瑞年

Dang Dai Ji Suan Ji Yin Yue Ji Shu Fa Zhan Gai Lan / 当代计算机音乐技术发展概览 / Development overview of contemporary computer music technology
Edition: MUSICOLOGY IN CHINA, 2003, (4)

Date: 2003

Region: CHINA

Origin: CHINA

Type of media: Article

Language:

Editor: ZHAO BAI

Comment:Abstract: