WRITINGS

imprimer la page

CHEN Yi-Zuo / 陳奕佐

The Integration Research of Motion Device and Automatic Composition System / 運動裝置與自動作曲系統之整合研究 / Yundong zhuangzhi yu zidong zuoqu xitong zhi zhenghe yanjiu
Edition: Mémoire de master, Institut de musique de l’Université nationale de Chiao-Tung (國立交通大學音樂研究所)

Date: 2007

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Grey

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni

Comment:Abstract: