WRITINGS

imprimer la page

HSU Ching-Ya / 許擎亞

A Research of Automated Flute with Algorithmic Music Control / 自動化長笛與準則化音樂控制之研究 / Zidong hua changdi yu zhunze hua yinyue kongzhi zhi yanjiu
Edition: Mémoire de master, Institut de musique de l’Université nationale de Chiao-Tung (國立交通大學音樂研究所)

Date: 2008

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Grey

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni

Comment:Abstract: