WRITINGS

imprimer la page

LAI Kai-Ting / 賴凱婷

A Study of Using Algorithmic Composition Based Analysis with Auto Accompaniment to Synthesize music Automatically: Case study in Classical Jazz / 以演算法作曲為基礎之分析於自動化伴奏與音樂合成研究:古典爵士樂案例分析 / Yi yansuan fa zuoqu wei jichu zhi fenxi yu zidong hua banzou yu yinyue hecheng yanjiu
Edition: Mémoire de master, Institut de musique de l’Université nationale de Chiao-Tung (國立交通大學音樂研究所)

Date: 2008

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Grey

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni

Comment:Abstract: