WRITINGS

imprimer la page

LEE Hsing-Ji / 李幸輯

Algorithmic Composition and Graphic User Interface Research / 自動化作曲系統及其圖形化人機介面之研究 / Zidong hua zuoqu xitong ji qi tuxing hua ren ji jiemian zhi yanjiu
Edition: Mémoire de master, Institut de musique de l’Université nationale de Chiao-Tung (國立交通大學音樂研究所)

Date: 2006

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Grey

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni

Comment:Abstract: