WRITINGS

imprimer la page

WANG Gong-Cheng / 王公誠

Manuel de la technique moderne d'enregistrement / 現代錄音技術指南 / Xiandai luyin jishu zhinan
Edition: Taipei, Mercury Publishing House (世界文物)

Date: 1997

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Book

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni

Comment:Abstract: