WRITINGS

imprimer la page

SHIBATA Minao, HAYASHI Hikaru, AkIYAMA Kuniharu, YOSHIDA Hidekazu / 柴田 南雄、林光、秋山 邦晴、吉田秀和

Colloquium John Cage Shock / 座談会 ジョン・ケージ ショック / zadankai John Cage Shock
Edition: Ongaku Geijutsu, Vol.27 November Tokusyu 1960 nendai no Nihon no Nihon no Sakkyoku2 -- Dokusoukyoku-Shitstunai gakkyoku, Tokyo, Ongaku no Tomo Sha (『音楽芸術』第27巻11月gou
特集「1960年代の日本の作曲2ーー独奏曲。室内楽曲、東京:音楽之友社)p. 24-29

Date: 1969

Region: JAPAN

Origin: JAPAN

Type of media: Article

Language: Japanese

Editor: Aï HIGASHIKAWA

Comment: 要名前確認Abstract: